o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb., aktuální znění č.1/2014 Sb.; vyhláška upravující řidičské průkazy a registr řidičů

Datum aktualizace: 7. ledna 2014

Klíčová slova: řidičský, průkaz, registr, řidič
 

31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10.ledna 2001

o řidičských průkazech a o registru řidičů

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle §137 odst.2 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení §87a odst.9, §104 odst.5, §105 odst.5, §106 odst.4, §107 odst.3, §109 odst.10, §110 odst.6, §111 odst.9, §113 odst.9, §115 odst.8 a §122 odst.2 zákona:

zpět nahoru

ČÁST PRVNÍ

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

§ 1
Řidičský průkaz České republiky

(1) Řidičský průkaz České republiky5) (dále jen „řidičský průkaz“) je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.
(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.
(3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden

 • a)   nápis „ČESKÁ REPUBLIKA“,
 • b)   rozeznávací značka České republiky „CZ“, vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,
 • c)   nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“,
 • d)   nápis „VZOR EVROPSKÉ UNIE“ v českém jazyce a slova „řidičský průkaz“ v jazycích členských států Evropské unie (dále jen „členský stát“) podle přílohy č.6, která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.

(4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:

 • 1.   příjmení držitele řidičského průkazu,
 • 2.   jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,
 • 3.   datum a místo narození držitele řidičského průkazu,
 • 4a. datum vydání řidičského průkazu,
 • 4b. datum platnosti řidičského průkazu,
 • 4c. název úřadu, který řidičský průkaz vydal,
 • 4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,
 • 5.   série a číslo řidičského průkazu,
 • 6.   fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,1)
 • 7.   podpis držitele řidičského průkazu,
 • 8.   obec obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu na území České republiky (dále jen „obec pobytu“),
 • 9.   skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit.

(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:

 • 9.   skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,
 • 10. datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
 • 11. datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel (ve formátu DD.MM.RR),
 • 12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle §11 a národním kódem podle §11a,
 • 13. záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem,
 • 14. jiné záznamy.

(6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je vyhrazeno místo pro datový čip.
(7) Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 číselný kód 4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu (§12).
(8) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č.1.

§ 2
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968)

(1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou (dále jen „mezinárodní řidičský průkaz“) podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) je dokument formátu A6, jehož desky jsou barvy šedé a vnitřní listy barvy bílé.
(2) Předtištěné údaje na přední a zadní straně trojdílné obálky mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny v českém jazyce, předtištěné údaje na vnitřní straně druhého a třetího dílu obálky jsou uvedeny ve francouzském jazyce, na vnitřních bílých listech jsou vždy v jazyce anglickém, ruském a španělském předtištěny údaje shodné s údaji předtištěnými na vnitřní straně druhého dílu obálky.
(3) Jednotlivé údaje se do mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 vypisují strojem nebo ručně písmem latinské abecedy nebo anglickou kurzívou.
(4) Údaje o držiteli mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 se zapisují pod následujícími číselnými kódy:

 • 1.   příjmení,
 • 2.   jméno,
 • 3.   místo narození,
 • 4.   datum narození,
 • 5.   obec pobytu.

(5) V mezinárodním řidičském průkazu podle odstavce 1 jsou dále uvedeny vždy následující údaje:

 • a)   skupiny řidičských oprávnění
  • A.   Motocykly.
  • B.   Motorová vozidla, s výjimkou motorových vozidel skupiny A, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 3 500 kg a jejichž počet míst k sezení, kromě místa pro řidiče, nepřesahuje osm.
  • C.   Motorová vozidla určená pro přepravu zboží, jejichž celková hmotnost přesahuje 3 500 kg.
  • D.   Motorová vozidla užívaná pro přepravu osob, jež mají kromě místa pro řidiče více než osm míst k sezení.
  • E.   Souprava vozidel, jejichž tažné vozidlo patří do skupiny nebo do skupin B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn, která však sama přímo nepatří do této skupiny,
 • b)   záznam o omezení řidičského oprávnění.

(6) V případě, že žadatel je držitelem některé podskupiny řidičského oprávnění, v záznamech o omezení řidičského oprávnění podle odstavce 5 písm.b) se uvádí tyto údaje:

 • B1. Řidičské oprávnění skupiny B, které opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž pohotovostní hmotnost nesmí být vyšší než 550 kg.
 • C1. Řidičské oprávnění skupiny C, které opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 7 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • D1. Řidičské oprávnění skupiny D, které opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • C1 + E. Řidičské oprávnění skupiny C + E, které opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci C1 a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg; maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
 • D1 + E. Řidičské oprávnění skupiny D + E, které opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci D1 a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg a nejsou v něm přepravovány osoby; maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

(7) Vzor mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č.2.

§ 3
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968)

(1) Pro mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) platí obdobně §2; předtištěné údaje na přední a zadní straně trojdílné obálky jsou uvedeny v národním jazyce nebo v jednom z národních jazyků státu, který průkaz vydal.
(2) U údajů podle §2 odst.4 mohou být v bodu 2 zapsána příjmení otce nebo manžela držitele průkazu, místo narození v bodu 3 nemusí být uvedeno a v bodu 4 může být místo data narození držitele průkazu uveden jeho přibližný věk ke dni vydání průkazu. Podpis držitele průkazu může být nahrazen otiskem palce.
(3) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle odstavce 1 je shodný se vzorem mezinárodního řidičského průkazu podle §2, který je uveden v příloze č.2.

§ 4
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)

(1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) je dokument formátu A6 o rozměrech 148 x 105 mm, jehož desky jsou barvy šedé a vnitřní listy barvy bílé.
(2) Pro mezinárodní řidičský průkaz podle odstavce 1 platí obdobně §2 odst.3 a 4.
(3) V mezinárodním řidičském průkazu podle odstavce 1 jsou uvedeny následující skupiny řidičských oprávnění:

 • A.   Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho, vozíky pro tělesně postižené a motorové tříkolky, jejichž pohotovostní hmotnost nepřesahuje 400 kg (900 lb).
 • B.   Motorová vozidla pro dopravu osob s nejvýše osmi sedadly, kromě sedadla pro řidiče, nebo dopravu zboží, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3 500 kg (7 700 lb). K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
 • C.   Motorová vozidla pro dopravu zboží, jejichž celková hmotnost přesahuje 3 500 kg (7 700 lb). K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
 • D.   Motorová vozidla pro dopravu osob s více než osmi sedadly, kromě sedadla pro řidiče. K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
 • E.   Motorová vozidla skupiny B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn a k nimž je připojen jiný přívěs (návěs) než lehký.

(4) Vzor mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č.3.

§ 5
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)

(1) Pro mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) platí obdobně §4.
(2) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle odstavce 1 je shodný se vzorem mezinárodního řidičského průkazu podle §4, který je uveden v příloze č.3.

§ 6

(1) Údaj o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo údaje o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností na vnitřní stranu třetího dílu obálky mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle §3 nebo podle §5 do kolonky „Vyloučení“.
(2) Skutečnosti podle odstavce 1 oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou působností orgánu cizího státu, který mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle odstavce 1 vydal, zasláním kopie pravomocného rozhodnutí prostřednictvím Ministerstva dopravy a spojů.

§ 7
Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968)

(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) je vytištěn v jazyce nebo v jazycích státu, který průkaz vydal. Na jeho přední straně je uveden alespoň ve francouzštině název „PERMIS DE CONDUIRE“ a název nebo rozeznávací znak státu, který průkaz vydal, podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).
(2) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 se uvádějí údaje o držiteli řidičského průkazu, které jsou označeny před nebo za údajem následujícími číselnými kódy:

 • 1.   příjmení,
 • 2.   jméno,
 • 3.   datum a místo narození,
 • 4.   bydliště,
 • 5.   orgán, který řidičský průkaz vydal,
 • 6.   datum a místo vydání řidičského průkazu,
 • 7.   datum ukončení platnosti řidičského průkazu,
 • 8.   číslo řidičského průkazu,
 • 9.   podpis a otisk razítka nebo pečeť orgánu, který řidičský průkaz vydal,
 • 10. podpis držitele,
 • 11. skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, pro které je řidičský průkaz platný, s vyznačením data udělení řidičského oprávnění a ukončení jeho platnosti, a to pro každou z uvedených skupin a podskupin řidičských oprávnění.

(3) V údajích podle odstavce 2 mohou být následující odchylky:

 • a)   v bodu 2 může být zapsáno příjmení otce nebo manžela držitele řidičského průkazu,
 • b)   v bodu 3 může být místo data narození uveden přibližný věk držitele řidičského průkazu ke dni jeho vydání; místo narození nemusí být uvedeno nebo může být nahrazeno jinými údaji, které stanoví právní předpis státu, který řidičský průkaz vydal,
 • c)   v bodu 4 nemusí být údaj vyplněn,
 • d)   v bodu 7 nemusí být doba platnosti řidičského průkazu uvedena, v tomto případě je jeho platnost neomezená,
 • e)   v bodu 10 může být místo podpisu otisk palce držitele řidičského průkazu,
 • f)   v bodu 11 u jednotlivých skupin řidičského oprávnění může být uvedena doba jejich platnosti; v tomto případě doba platnosti řidičského průkazu končí dnem, kdy končí platnost všech řidičských oprávnění.

(4) Jednotlivé údaje jsou v řidičském průkazu vydaném cizím státem vypsány rukou nebo strojem písmem latinské abecedy nebo anglickou kurzívou.
(5) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 musí být upevněna fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka jeho držitele.
(6) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 jsou dále uvedeny nejméně následující údaje:

 • a)   skupiny řidičských oprávnění
  • A.   Motocykly.
  • B.   Motorová vozidla s výjimkou motorových vozidel skupiny A, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 3 500 kg a jejichž počet míst k sezení, kromě místa pro řidiče, nepřesahuje osm.
  • C.   Motorová vozidla jiná než motorová vozidla skupiny D, jejichž celková hmotnost přesahuje 3 500 kg.
  • D.   Motorová vozidla užívaná pro přepravu osob, jež mají kromě místa pro řidiče více než osm míst k sezení.
  • E.   Soupravy vozidel, jejichž tažné vozidlo patří do skupiny nebo do skupin B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn, která však sama přímo nepatří do této skupiny nebo skupin,
 • b)   záznam o omezení řidičského oprávnění.
§ 8
Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)

(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) je dokument růžové barvy o rozměrech 105 x 74 mm. Řidičský průkaz vydaný cizím státem je vytištěn v jazyce nebo v jazycích státu, který průkaz vydal. Na jeho přední straně je uveden alespoň ve francouzštině název „PERMIS DE CONDUIRE“ a název nebo rozeznávací znak státu, který průkaz vydal, podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).
(2) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 jsou uvedeny shodné údaje jako v §7 odst.2 bodech 1 až 7. Dále jsou v něm uvedeny bez označení číselným kódem následující údaje:

 • a)   číslo řidičského průkazu,
 • b)   úřední podpis,
 • c)   pečeť nebo razítko úřadu, který řidičský průkaz vydal.

(3) V údajích podle odstavce 2 mohou být odchylky shodné s odchylkami podle §7 odst.3 písm.a) až d).
(4) Jednotlivé údaje jsou v řidičském průkazu vydaném cizím státem vypsány rukou nebo strojem písmem latinské abecedy nebo anglickou kurzívou.
(5) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 musí být upevněna fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka jeho držitele.
(6) V řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 se uvádějí skupiny řidičského oprávnění, pro něž průkaz platí:

 • A.   Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho, vozíky pro tělesně postižené a motorové tříkolky, jejichž pohotovostní hmotnost nepřesahuje 400 kg (900 lb).
 • B.   Motorová vozidla pro dopravu osob s nejvýše osmi sedadly, kromě sedadla pro řidiče, nebo dopravu zboží, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3 500 kg (7 700 lb). K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
 • C.   Motorová vozidla pro dopravu zboží, jejichž celková hmotnost přesahuje 3 500 kg (7 700 lb). K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
 • D.   Motorová vozidla pro dopravu osob s více než osmi sedadly, kromě sedadla pro řidiče. K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
 • E.   Motorová vozidla skupiny B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn a k nimž je připojen jiný přívěs (návěs) než lehký.

(7) Vzor řidičského průkazu vydaného cizím státem podle odstavce 1 je uveden v příloze č.4.

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 10a
Podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem výměny řidičského průkazu

(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem, který svým provedením neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), lze vyměnit za řidičský průkaz, jestliže vydávající stát není členským státem a je uveden v příloze č.6a a držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza.
(2) Za úřední překlad se pro účely výměny řidičského průkazu podle odstavce 1 považuje i platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem. Skupiny řidičského oprávnění, které budou zapsány do řidičského průkazu v případě, že jako úřední překlad je předložen platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, odpovídají rozsahu skupin řidičského oprávnění zapsaných v mezinárodním řidičském průkazu.
(3) Způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu, nejde-li o případy podle odstavce 2, je uveden v příloze č.6a. K omezení řidičského oprávnění cizího státu, které svým vymezením neodpovídá §80a zákona, se použije příslušný harmonizovaný kód podle §11 nebo národní kód podle §11a.

§ 11
Harmonizované kódy

(1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.
(2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č.5.

§ 11a
Národní kódy

(1) V řidičském průkazu se dále uvádějí národní kódy pod číselným označením 100 a vyšším, kterými se zaznamenávají některé další podmínky a omezení řidičského oprávnění a další administrativní záležitosti.
(2) Seznam národních kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části II přílohy č.5.

§ 12
Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

(1) Vzor žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu je uveden v příloze č.7.
(2) Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem. V kolonce důvod žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy, ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo. Na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností vypíše mezinárodní řidičský průkaz buď podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), nebo podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to podle státu, ve kterém žadatel bude mezinárodní řidičský průkaz užívat.
(3) Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č.7a.

§ 13
Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů

(1) Ministerstvo dopravy vede evidenci tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci přidělených tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.
(3) Evidence podle odstavců 1 a 2 je vedena chronologicky podle evidenčních čísel přidělených tiskopisů a může být vedena i prostředky výpočetní techniky.

§ 14
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

(1) Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenční kartě řidiče.
(2) Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který je neplatný nebo jehož platnost skončila, jakož i řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který již nebude možné vrátit osobě, na jejíž jméno je vystaven, se znehodnotí odstřižením pravého horního rohu.
(3) Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, obecní úřad obce s rozšířenou působností při odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:

 • a)   jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
 • b)   rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,
 • c)   sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,
 • d)   sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

(4) Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností nepostupuje v případech,

 • a)   kdy mu byl předán nalezený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,
 • b)   kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je pouze pozbytí řidičského oprávnění v důsledku pravomocně uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel nebo v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení.

(5) Vzor dokladu o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č.8.

§ 15
Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je uveden v příloze č.9.

§ 15a
Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu

(1) Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje

 • a)   označení útvaru Policie České republiky (dále jen „policie“), jehož je policista, který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem,
 • b)   jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského průkazu,
 • c)   rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,
 • d)   číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu, který zadržený řidičský průkaz vydal,
 • e)   důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku,
 • f)   poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu,
 • g)   datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis policisty, který řidičský průkaz zadržel,
 • h)   vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k zadržení řidičského průkazu vyjádřit,
 • i)   podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně policistou učiněnou poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.

(2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č.9a.

§ 15b
Náležitosti potvrzení o převzetí kauce

(1) Potvrzení o převzetí kauce se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje

 • a)   označení útvaru policie, jehož je policista, který kauci vybral, příslušníkem,
 • b)   jméno, příjmení a adresu pobytu řidiče, od něhož byla kauce vybrána,
 • c)   rodné číslo řidiče, od něhož byla kauce vybrána, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,
 • d)   číslo a datum vydání řidičského průkazu řidiče, od něhož byla kauce vybrána, a označení úřadu, který řidičský průkaz vydal,
 • e)   výši vybrané kauce, včetně jejího uvedení slovy,
 • f)   způsob vybrání kauce (v hotovosti, bezhotovostně),
 • g)   důvod vybrání kauce, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě k vybrání kauce došlo, s označením místa a času spáchání tohoto skutku, a skutečnosti, na jejichž základě policista pojal důvodné podezření, že se řidič, od něhož byla kauce vybrána, bude vyhýbat přestupkovému řízení,
 • h)   poučení o důsledku vybrání kauce a podmínkách jejího vracení,
 • i)   datum vystavení potvrzení o převzetí kauce a podpis policisty, který kauci vybral,
 • j)   vyjádření řidiče, od něhož byla kauce vybrána, chce-li se k vybrání kauce vyjádřit,
 • k)   podpis řidiče, od něhož byla kauce vybrána, případně policistou učiněnou poznámku, že se řidič zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.

(2) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č.9b.

§ 15c
Náležitosti pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru

(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech provozu na pozemních komunikacích má písemnou formu a obsahuje

 • a)   označení správního úřadu, který pověření vydal,
 • b)   údaj, že se jedná o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru nad výkonem přenesené působnosti ve věcech provozu na pozemních komunikacích,
 • c)   číslo pověření,
 • d)   jméno a příjmení pověřeného pracovníka, popřípadě titul, a jeho osobní číslo,
 • e)   datum vydání pověření,
 • f)   razítko a podpis vedoucího správního úřadu, který pověření vydal.

(2) Pověření má obdélníkový tvar a je vytištěno na papíře o rozměrech 70 x 100 mm, s ochrannými prvky, a kromě údajů podle odstavce 1 obsahuje fotografii držitele průkazu přelepenou holografickou přelepkou. Pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru je barvy zelené. Pověření k výkonu státního odborného dozoru je barvy modré.
(3) Vzor pověření k výkonu státního odborného nebo vrchního státního odborného dozoru je uveden v příloze č.9c.

§ 16

zrušen

zpět nahoru

ČÁST DRUHÁ

REGISTR ŘIDIČŮ A CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ

§ 17
Registr řidičů

(1) Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.
(2) Evidenční karta řidiče obsahuje

 • a)   osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
 • b)   údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,
 • c)   údaje o vydaných řidičských průkazech,
 • d)   údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,
 • e)   údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
 • f)   údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,
 • g)   údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • h)   údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,
 • i)   údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,
 • j)   údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny vozidel,
 • k)   údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
 • l)   údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
 • m)   údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
 • n)   údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení bodů,
 • o)   údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
 • p)   údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
 • q)   údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění.

(3) Ve spisu řidiče se zakládají

 • a)   žádost o řidičské oprávnění,
 • b)   žádost o vydání řidičského průkazu,
 • c)   žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
 • d)   žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,
 • e)   žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství za řidičský průkaz,
 • f)   žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený a žádost o vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz vydaného jiným členským státem,
 • g)   rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,
 • h)   oznámení o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo řidičského oprávnění,
 • i)   rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského oprávnění,
 • j)   rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • k)   kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
 • l)   oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení příslušným orgánem,
 • m)   pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní moci takového rozhodnutí,
 • n)   oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
 • o)   rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona než zákona o přestupcích, kterým byla vyslovena vina za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
 • p)   kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,
 • q)   řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle §116 odst.5 zákona,
 • r)   zadržený řidičský průkaz podle §118c odst.1 zákona,
 • s)   stejnopis potvrzení o převzetí kauce,
 • t)   další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči.

(4) Evidenční kartu řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za předpokladu, že program splňuje následující požadavky:

 • a)   zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny těchto údajů mezi jednotlivými evidovanými řidiči navzájem,
 • b)   zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně,
 • c)   jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v tištěné podobě a uložit na přenosné paměťové médium v požadovaném časovém úseku,
 • d)   tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • e)   zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným zásahům,
 • f)   po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a změn údajů v evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za dodržení podmínek uvedených v písmenu e).

(5) Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí.
(6) Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č.10.

§ 18
Předávání údajů centrálnímu registru řidičů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává změny údajů z evidenční karty řidiče do centrálního registru řidičů v elektronické podobě. V listinné podobě je obecní úřad obce s rozšířenou působností předává, pokud nevede evidenční karty řidičů podle §17 odst.4.

§ 18a
Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření

(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje

 • a)   místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou,
 • b)   místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,
 • c)   čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,
 • d)   psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující
  • 1.   zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby,
  • 2.   přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.

(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.

zpět nahoru

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 19

Zrušuje se vyhláška č.87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č.3/1972 Sb., vyhlášky č.174/1980 Sb., zákona č.12/1997 Sb., vyhlášky č.65/1998 Sb. a zákona č.361/2000 Sb.

zpět nahoru

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v.r.

zpět nahoru

Příloha č.1

Vzor řidičského průkazu České republiky

Příloha 1-1Příloha 1-2

zpět nahoru

Příloha č.2

 

 

zpět nahoru

Příloha č.3

 

 

zpět nahoru

Příloha č.4

Outside pages

Vnější strana

Inside pages

Vnitřní strana

 

 

zpět nahoru

Příloha č.5

Příloha 5-1Příloha 5-2Příloha 5-3Příloha 5-4Příloha 5-5

 

zpět nahoru

Příloha č.6

Příloha 6-1Příloha 6-2

 

zpět nahoru

Příloha č.6a

Seznam států, jejichž řidičské průkazy lze vyměnit za řidičský průkaz, ačkoliv svým provedením neodpovídají požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu

1. Japonsko
Řidičské oprávnění udělené cizím státem Skupina řidičského oprávnění podle §81 zákona
Moped A1 s omezením do 50cm3
Obyčejná dvoukolová vozidla – bez omezení A s omezením 400cm3
Obyčejná dvoukolová vozidla – omezeno do 125cm3 A1
Velká dvoukolová vozidla A bez omezení
Základní třída – obyčejná motorová vozidla B, C1, A1 s omezením do 50cm3
Základní třída – velká motorová vozidla B, C, D, A1 s omezením do 50cm3
Základní třída – velká zvláštní vozidla A1 s omezením do 50cm3
Vysoká třída – obyčejná motorová vozidla B, C1, A1 s omezením do 50cm3
Vysoká třída – velká motorová vozidla B, C, D, A1 s omezením do 50cm3
Vysoká třída – velká zvláštní vozidla A1 s omezením do 50cm3
Malá zvláštní motorová vozidla —-
Oprávnění k tahání (přípojného vozidla nad 750 kg) E
2. Korejská republika
Řidičské oprávnění udělené cizím státem Skupina řidičského oprávnění podle §81 zákona
1. třída – velká motorová vozidla B, C, D
1. třída – obyčejná motorová vozidla B, C1, D1
1. třída – zvláštní motorová vozidla B, B+E, C, C+E
2. třída – obyčejná motorová vozidla B
zpět nahoru

Příloha č.7

příloha 7-1příloha 7-2příloha 7-3příloha 7-4

zpět nahoru

Příloha č.7a

Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu

zpět nahoru

Příloha č.8

zpět nahoru

Příloha č.9

Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

zpět nahoru

Příloha č.9a

Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu

zpět nahoru

Příloha č.9b

Vzor potvrzení o převzetí kauce

zpět nahoru

Příloha č.9c

Vzor pověření k výkonu vrchního státního odborného dozoru a státního odborného dozoru

 

 

zpět nahoru

Příloha č.10

 

1) Vyhláška č.177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č.192/2001 Sb., vyhlášky č.248/2001 Sb. a vyhlášky č.543/2002 Sb.

2) §105 odst.3 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

3) Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.478/2001 Sb., zákona č.175/2002 Sb. a zákona č.320/2002 Sb.

zpět nahoru