o rozpočtovém určení daní

243/2000 Sb., aktuální znění č.500/2012 Sb.; zákon upravující rozpočtové určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

Datum aktualizace: 1. ledna 2013

Klíčová slova: daně, rozpočet, určení, výnos
 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

ZÁKON

ze dne 29.června 2000

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

 • a)   celostátním hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku1) správcem daně, snížené o vrácené prostředky; do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového řízení,1)
 • b)   výnosem část hrubého výnosu daně podle písmene a) zaevidovaná na splatnou daňovou povinnost,3)
 • c)   příjemcem obec, kraj, Státní fond dopravní infrastruktury,4)
 • d)   částkou určenou k převodu rozdíl mezi daňovým příjmem příjemce a částí daňového příjmu převedenou příjemci celkově od počátku rozpočtového roku.
§ 3
Daňové příjmy rozpočtů krajů

(1) Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří

 • a)   daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
 • b)   podíl na 7,86% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
 • c)   podíl na 8,65% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
 • d)   podíl na 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
 • e)   podíl na 8,92% z 60% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
 • f)   podíl na 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a v §4 odst.1 písm.h).

(2) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm.b) až f) podílí procentem stanoveným v příloze č.1 k tomuto zákonu.
(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm.a) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.4a)

§ 4
Daňové příjmy rozpočtů obcí

(1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří

 • a)   výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
 • b)   podíl na 20,83% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
 • c)   podíl na 22,87% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
 • d)   podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),
 • e)   podíl na 23,58% z 60% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d).
 • f)   podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v §3 odst.1 písm.a),
 • g)   30% z výnosu záloh5) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby6) a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků7) srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
 • h)   daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
 • i)   podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

(2) Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, (dále jen „ostatní obce“) podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm.b) až f), se vypočte jako součet

 • a)   poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,
 • b)   poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10,
 • c)   poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,
 • d)   poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm.b) až f) podílejí ostatní obce; toto celkové procento se vypočte způsobem uvedeným v odstavci 4.

(3) Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů [odstavec 2 písm.c)] jsou uvedeny v příloze č.2 k tomuto zákonu.
(4) Celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm.b) až f), se stanoví pomocí zlomku, v jehož čitateli se uvede násobek přepočítacího koeficientu pro ostatní obce uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu a celkového počtu obyvatel ostatních obcí, a ve jmenovateli součet násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č.3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce.
(5) Procento, kterým se hlavní město Praha, Plzeň, Ostrava a Brno podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm.b) až f) se vypočte jako součet

 • a)   poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,
 • b)   poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10,
 • c)   poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,
 • d)   poměru násobku příslušného přepočítacího koeficientu uvedeného v příloze č.3 k tomuto zákonu a připadajícího na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu nebo Brno a počtu obyvatel hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy nebo Brna k součtu násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č.3 k tomuto zákonu a počtu obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80.

(6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1.lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1.lednu běžného roku.
(7) Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1.lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce.
(8) Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30.září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku.
(9) Pro účely propočtu podle odstavců 2 až 5 se počtem dětí rozumí počet dětí účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících povinnou školní docházku.
(10) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm.h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.
(11) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou vydanou na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vždy s účinností od 1.září běžného roku

 • a)   celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm.b) až f),
 • b)   procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm.b) až f),
 • c)   procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu daně podle odstavce 1 písm.i), stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů9a), k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1.prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.
§ 5
Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury

Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury tvoří

 • a)   celostátní hrubý výnos daně silniční,
 • b)   9,1% celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů.
§ 6
Převod daňových příjmů

(1) Správce daně převádí daňový příjem určený příjemci nejméně jedenkrát měsíčně, je-li částka určená k převodu vyšší než 500 Kč. Částka určená k převodu se při převodu zaokrouhluje na celé koruny dolů.
(2) Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku převede správce daně příjemci, i když tato částka nepřesahuje 500 Kč, tak, aby bylo možno využít i nejzazšího termínu k provádění platebního styku stanoveného bankou, která vede účty správce daně, a tato částka byla připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce. Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku, která již nemohla být z časových důvodů připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce, převede správce daně na účet příjemce neprodleně po skončení rozpočtového roku jako operaci následujícího rozpočtového roku.
(3) Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu a u kterých příjemcům nevzniká nárok ve formě podílu na celostátním hrubém výnosu daně, převede výnos těchto daní podle tohoto zákona jejich příjemcům nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy tyto prostředky byly zaevidovány na osobním účtu daňového subjektu na jeho splatnou daňovou povinnost.
(4) V období od počátku rozpočtového roku do nabytí účinnosti vyhlášky podle §4 odst.11 pro tento rozpočtový rok se při převodu použijí procenta stanovená platnou vyhláškou. Celkové částky převedené příjemcům v uvedeném období se zúčtují s následujícími převody daňových příjmů.
(5) Podle odstavců 1 a 2 postupuje správce daně obdobně u převádění daňových příjmů neuvedených v §1, které jsou určeny příjemcům podle zvláštních zákonů.
(6) Daňové příjmy vybrané poslední pracovní den rozpočtového roku, které již nelze z časových důvodů v tomto roce převést na účty oprávněným příjemcům, budou z účtů státního rozpočtu před uzavřením výsledků hospodaření státního rozpočtu Českou národní bankou vyčleněny a po roztřídění do příslušných druhů daní převedeny na účty oprávněných příjemců do 10 pracovních dnů následujícího rozpočtového roku.

§ 7
Ustanovení přechodná

(1) Daňové příjmy, na které vznikl obcím nárok podle dosavadních právních předpisů a které nebyly převedeny do 31.prosince 2000, se převedou do rozpočtů obcí podle dosavadních právních předpisů.
(2) Procento, kterým se každá obec podílí na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu podle §4 odst.1 písm.b) až f) zveřejní Ministerstvo financí vyhláškou poprvé s účinností od 1.ledna 2001 poměrem násobku počtu obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1.lednu 2000 a koeficientu velikostní kategorie obce k součtu těchto násobků všech obcí v České republice.

§ 8
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

zpět nahoru

Příloha

zrušena

zpět nahoru

Příloha č.1

Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle §3 odst.1 písm.b) až f)
Kraj Procento
Hlavní město Praha 3,183684
Středočeský 13,774311
Jihočeský 8,607201
Plzeňský 7,248716
Karlovarský 3,772990
Ústecký 8,242502
Liberecký 4,681207
Královéhradecký 6,442233
Pardubický 5,555168
Vysočina 7,338590
Jihomoravský 9,526055
Olomoucký 6,751705
Zlínský 5,251503
Moravskoslezský 9,624135
Úhrn 100,000000
zpět nahoru

Příloha č.2

Koeficienty a násobky postupných přechodů
Obce s počtem obyvatel od – do Koeficienty postupných přechodů Násobek postupných přechodů
0 – 50 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce
51 – 2 000 1,0700 50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 50
2001-30 000 1,1523 2 136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 2 000
30 001- a více 1,3663 34 400,9 + 1,3663 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 30 000
zpět nahoru

Příloha č.3

Přepočítací koeficient
Hlavní město Praha 4,0641
Plzeň 2,2961
Ostrava 2,2961
Brno 2,2961
Ostatní obce 1,0000

1) §2 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) §59 odst.6 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

3) §96a odst.1 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4a) §58 zákona č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) §38a zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

6) §36 zákona č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) §6 zákona č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9a) Zákon č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

zpět nahoru